pb.pl

Bank Handlowy w Warszawie SA: Transformacja systemu dystrybucji bankowości detalicznej i dalsza poprawa efektywności operacyjnej Banku Handlowego w Warszawie S.A („Bank”)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr22/2013
Data sporządzenia:2013-10-22
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Transformacja systemu dystrybucji bankowości detalicznej i dalsza poprawa efektywności operacyjnej Banku Handlowego w Warszawie S.A ("Bank")
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539). Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Zarząd") informuje, iż w odpowiedzi na zmieniający się model zachowań klientów i dynamiczny rozwój nowych technologii oraz realizując strategię banku efektywnego, podjął kierunkową decyzję o transformacji systemu dystrybucji w kierunku budowania Bankowego Ekosystemu Smart, jak również o wdrożeniu zmian modelu operacyjnego mających na celu dalszą poprawę efektywności operacyjnej Banku. Bankowy Ekosystem Smart to bankowość przyszłości, która w odpowiedzi na zmieniające się zachowania i preferencje klientów, zakłada przeniesienie koncentracji z tradycyjnej bankowości oddziałowej na nowoczesne placówki typu Smart, zlokalizowane w miejscach, gdzie obecni są klienci Banku, oraz zastosowanie najnowszych technologii umożliwiających wygodny kontakt z Bankiem z wykorzystaniem rozwiązań mobilnych i internetowych. W ramach tej zmiany, Bank planuje, iż do końca 2014 roku w obrębie największych aglomeracji Polski (G9) będzie funkcjonować 25 placówek typu Smart, które zastąpią tym samym tradycyjne oddziały bankowe. To konsekwentna realizacja strategii zapoczątkowanej w 2010 roku, która zakłada obecność Banku w miejscach aktywności strategicznych grup docelowych i skoncentrowanie się na rynkach o największym potencjale wzrostu. Podejmując decyzję o otwarciu nowoczesnych placówek bankowych typu Smart w G9, Zarząd Banku zdecydował jednocześnie o wyjściu w 2013 roku z 19 lokalizacji oddziałów bankowości detalicznej zlokalizowanych poza kluczowymi dla Banku rynkami. Obsługa klientów w tych miejscowościach realizowana będzie za pośrednictwem scentralizowanego działu sprzedaży i obsługi telefonicznej CitiPhone, jak również poprzez platformy internetowe i mobilne. W celu uzyskania dalszej poprawy efektywności operacyjnej w zmieniających się warunkach makroekonomicznych, regulacyjnych i rynkowych, jak również osiągnięcia wskaźnika kosztów do dochodów na poziomie nie przekraczającym 50%, Zarząd zdecydował o optymalizacji i reorganizacji procesów operacyjnych. W związku z powyższymi decyzjami, Zarząd postanowił o rozwiązaniu stosunków pracy z pracownikami Banku w liczbie nie większej niż 792 osoby (z czego do 684 osób z obszaru bankowości detalicznej) na podstawie przepisów Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników ("Ustawa"). Grupowe zwolnienia będą miały miejsce w okresie od daty zawarcia porozumienia z organizacjami związkowymi do dnia 31 października 2014 roku, a szczegółowe kwestie będą przedmiotem rozmów i porozumienia z organizacjami związkowymi. Aby zminimalizować skutki tej decyzji dla pracowników Bank podejmie szereg działań mających na celu wsparcie pracowników, których stanowiska pracy będą likwidowane. Działania te obejmować będą otwieranie nowych miejsc pracy (spółki grupy Citi w Polsce oraz Bank Handlowy planują utworzenie w 2014 roku ponad 1000 miejsc pracy), jak również wsparcie pracowników w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy. Łączna kwota rezerwy restrukturyzacyjnej wyniesie do 62,3 mln zł i będzie obejmować koszty świadczeń dla pracowników, z którymi rozwiązywany będzie stosunek pracy na podstawie Ustawy, jak również koszty związane z wcześniejszym zakończeniem umów najmu lokali oraz czynszów od momentu zaprzestania działalności w oddziałach do końca terminów najmu. Kwota ta obciąży wynik IV kwartału 2013 roku. Zarząd spodziewa się, że działania dotyczące poprawy efektywności wpłyną na obniżenie bazy kosztowej Banku o około 100 mln zł rocznie.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
HANDLOWY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-923WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
SENATORSKA16
(ulica)(numer)
(22) 657-72-00(22) 657-75-80
(telefon)(fax)
listybh@citigroup.comwww.citibankhandlowy.pl
(e-mail)(www)
526-030-02-91000013037
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-10-22Tomasz OśkoPełnomocnik