pb.pl

Zakłady Azotowe Puławy SA: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na VIII kadencję

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr57/2013
Data sporządzenia:2013-11-29
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na VIII kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 29 listopada 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną (VIII) wspólną kadencję (liczoną od dnia podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej). Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki został Pan Cezary Możeński, również pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Rady Nadzorczej Spółki powołało następujących Członków: Pana Andrzeja Skolmowskiego Pana Marka Kapłuchę, Pana Jerzego Koziarę, Pana Andrzeja Bartuziego, kandydata do Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki, Pana Jacka Wójtowicza, kandydata do Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki. Nowo powołani Przewodniczący oraz Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Nowo powołani Przewodniczący oraz Członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka w załączeniu przekazuje życiorysy nowo powołanych Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.).
Załączniki
PlikOpis
CV_CEZARY MOZENSKI.pdfCV_Cezary Możeński
CV_ANDRZEJ SKOLMOWSKI.pdfCV_Andrzej Skolmowski
CV_JERZY KOZIARA.pdfCV_Jerzy Koziara
CV_JACEK WOJTOWICZ.pdfCV_Jacek Wójtowicz
CV_ANDRZEJ BARTUZI.pdfCV_Andrzej Bartuzi
CV_MAREK KAPLUCHA.pdfCV_Marek Kapłucha
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA
(pełna nazwa emitenta)
PUŁAWYChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
24-110Puławy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego13
(ulica)(numer)
081 565 30 00081 565 28 56
(telefon)(fax)
zapulawy@azoty.pulawy.plwww.zapulawy.pl, www.zapulawy.com
(e-mail)(www)
716-000-18-22430528900
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-11-29Marian RybakPrezes Zarządu
2013-11-29Zenon PokojskiWiceprezes Zarządu