pb.pl

Aztec International SA: Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5%.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr4/2014
Data sporządzenia:2014-04-24
Skrócona nazwa emitenta
AZTEC INTERNATIONAL S.A.
Temat
Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5%.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Zarząd Aztec International S.A. (dalej "Emitent" ) informuje , iż w dniu 24 kwietnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych od spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. (dalej PTI S.A.) z siedzibą w Poznaniu o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5% Emitenta. Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem: - zmiana udziału nastąpiła w dniu 17 kwietnia 2014 roku w następstwie transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, - przed dokonaniem wskazanej powyżej transakcji PTI S.A. posiadało łącznie 196.178 sztuk akcji na okaziciela spółki Aztec International S.A., uprawniających do 5,74% w kapitale zakładowym Emitenta i jednocześnie uprawniających do wykonywania 5,74% głosów na walnym zgromadzeniu, - po dokonaniu transakcji, PTI S.A. posiada 125.471 sztuk akcji na okaziciela spółki Aztec International S.A., uprawniających do 3,67% w kapitale zakładowym Emitenta i jednocześnie uprawniających do wykonywania 3,67% głosów na walnym zgromadzeniu.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AZTEC INTERNATIONAL S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-320Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bułgarska63/65
(ulica)(numer)
+48 061 86-76-084+48 061 86-73-444
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-24Rafał CędrowskiWiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy