pb.pl

Quart Development SA: Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zobowiązaną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/72014
Data sporządzenia:2014-07-21
Skrócona nazwa emitenta
QUART DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zobowiązaną
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Quart Development S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej o kupnie akcji Quart Development S.A. 1) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną do przekazania informacji z emitentem: transakcja zawarta przez osobę zobowiązaną - członka Rady Nadzorczej Quart Development S.A. 2) Wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja: akcje zwykłe na okaziciela Quart Development S.A. 3) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia: kupno akcji Quart Development S.A.- transakcja zawarta w ASO rynek NewConnect. 4) Data i miejsce zawarcia transakcji oraz wolumen i cena transakcji: 14.07.2014 r. kupno w ASO NewConnect 43.566 akcji po cenie 2,99 zł. za akcję.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-21Michał RatajPrezes Zarządu