pb.pl

IDH SPÓŁKA AKCYJNA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. na dzień 16 czerwca 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

1

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-05-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

IDH S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. na dzień 16 czerwca 2015 r.

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ulica ul. Solidarności nr 115 lok. 2, 00 – 140 Warszawa, NIP 526-103-96-76, REGON 11274140, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000290680, z kapitałem zakładowym 83.038.863,40 złotych, wpłaconym w całości („Spółka”), informuje, że działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 16 CZERWCA 2015 ROKU (WTOREK), NA GODZINĘ 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Maciej Wiliński w Warszawie, przy ulicy Klimczaka 5 lok. 85, 02-797 Warszawa.

W załączeniu: treść ogłoszenia, projekty uchwał, liczba akcji i głosów uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wzory pełnomocnictw oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

OGŁOSZENIE_o_zwołaniu_NWZ_IDH_SA_na_dzień_16.06.2015.pdf

 

 

 

projekty_uchwał_na_NWZ_IDH_SA-16.06.2015.pdf

 

 

 

formularz-instrukcja_dot.wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika-NWZ_IDH_SA(16.06.2015).pdf

 

 

 

pełnomocnictwo_do_uczestnictwa_w_NWZ_IDH(16.06.2015)_za_będacego_osobą_fizyczną.pdf

 

 

 

pełnomocnictwo_do_uczestnictwa_w_NWZ_IDH(16.06.2015)_za_niebędacego_osobą_fizyczna.pdf

 

 

 

akcjonariat_na_dzień_ogłoszenia_o_zwołaniu_NWZ_IDH_SA_w_dniu_21.05.2015.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDH SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

IDH S.A.

 

Przemysł inne (pin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

02-952

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Solidarności 115

 

2

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

22 205 81 07

 

22 205 81 01

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

info@idhsa.pl

 

www.idhsa.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

526-10-39-676

 

011274140

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-05-21

Łukasz Bartczak

Wiceprezes Zarządu