pb.pl

BOA SPÓLKA AKCYJNA: Zwołanie ZWZ BOA S.A. na dzień 26 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

15

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-05-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

BOA S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwołanie ZWZ BOA S.A. na dzień 26 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wąwozowej 19 lok. 32, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271121 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOA Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Postępu 18B w dniu 26 czerwca 2015 r. o godzinie 10:00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.
12. Zamknięcie obrad.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektem uchwał Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

BOA - Ogłoszenie o zwołaniu WZA - 26.06.2015.pdf

 

 

 

BOA - Projekt uchwał WZA - 26.06.2015.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOA SPÓLKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

BOA S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

02-796

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Wąwozowa

 

19 lok. 32

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

(22) 380 33 39

 

(22) 380 36 87

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

office@boasa.pl

 

www.boasa.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

951-220-41-82

 

140784639

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-05-29

Riad Bekkar

Prezes Zarządu