pb.pl

PREFABET - BIAŁE BŁOTA SPÓŁKA AKCYJNA: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

4

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-06-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. („Spółka”) z siedzibą w Białych Błotach informuje, że w dniu 3 czerwca 2015 roku otrzymał od Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ( zwanego dalej: „TFI”), występującej jako organ zarządzanego przez TFI Subfunduszu Akcji wydzielonego w ramach Copernicus FIO, zarejestrowanego w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem 547 („Fundusz 1”), Subfunduszu Spółek Wzrostowych wydzielony w ramach Copernicus FIO, zarejestrowanego w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem 547 („Fundusz 2”), CC46 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarejestrowanego w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem 951 („Fundusz 3”), funduszu CC3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarejestrowanego w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem 362 („Fundusz 4”) oraz funduszu CC12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarejestrowanego w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem 409 („Fundusz 5”), zawiadomienie o zwiększeniu łącznie przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI, tj. Fundusz 1, Fundusz 2, Fundusz 3, Fundusz 4 oraz Fundusz 5 stanu posiadania akcji Spółki powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów Spółki, w wyniku przeprowadzonych w dniu 28 maja 2015 roku na rynku regulowanym transakcji, w ramach których Fundusz 2 nabył 9.000 akcji spółki reprezentujących 1,03% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 9000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 1,03% ogólnej liczby głosów Spółki („Transakcja”).
Przed przeprowadzeniem Transakcji:
1. Fundusz 1 posiadał 2110 akcji Spółki reprezentujących 0,23% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2110 głosów na walnych zgromadzeniach Spółki stanowiących 0,23% ogólnej liczby głosów Spółki.
2. Fundusz 2 posiadał 2000 akcji Spółki reprezentujących 0,24% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2000 głosów na walnych zgromadzeniach Spółki stanowiących 0,24% ogólnej liczby głosów Spółki.
3. Fundusz 3 posiadał 11557 akcji Spółki reprezentujących 1,32% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 11557 głosów na walnych zgromadzeniach Spółki stanowiących 1,32% ogólnej liczby głosów Spółki.
4. Fundusz 4 posiadał 4609 akcji Spółki reprezentujących 0,53% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 4609 głosów na walnych zgromadzeniach Spółki stanowiących 0,53% ogólnej liczby głosów Spółki.
5. Fundusz 5 posiadał 20000 akcji Spółki reprezentujących 2,28% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 20000 głosów na walnych zgromadzeniach Spółki stanowiących 2,28% ogólnej liczby głosów Spółki.
Po przeprowadzeniu Transakcji:
1. Fundusz 1 posiada bezpośrednio 2110 akcji Spółki reprezentujących 0,23% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2110 głosów na walnych zgromadzeniach Spółki stanowiących 0,23% ogólnej liczby głosów Spółki.
2. Fundusz 2 posiada bezpośrednio 11000 akcji Spółki reprezentujących 1,25% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 11000 głosów na walnych zgromadzeniach Spółki stanowiących 1,25% ogólnej liczby głosów Spółki.
3. Fundusz 3 posiada bezpośrednio 11557 akcji Spółki reprezentujących 1,32% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 11557 głosów na walnych zgromadzeniach Spółki stanowiących 1,32% ogólnej liczby głosów Spółki.
4. Fundusz 4 posiada bezpośrednio 4609 akcji Spółki reprezentujących 0,53% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 4609 głosów na walnych zgromadzeniach Spółki stanowiących 0,53% ogólnej liczby głosów Spółki.
5. Fundusz 5 posiada bezpośrednio 20000 akcji Spółki reprezentujących 2,28% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 20000 głosów na walnych zgromadzeniach Spółki stanowiących 2,28% ogólnej liczby głosów Spółki.
Po Transakcji Fundusz 1, Fundusz 2, Fundusz 3, Fundusz 4 oraz Fundusz 5 posiadają łącznie 49276 akcji i głosów Spółki, stanowiących odpowiednio 5,62% kapitału zakładowego i odpowiadających 5,62% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Nie istnieją żadne inne niż Fundusz 1, Fundusz 2, Fundusz 3, Fundusz 4 oraz Fundusz 5 fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI, które posiadałyby akcje Spółki. Nie istnieją podmioty zależne wobec Funduszu, które posiadają akcje Spółki oraz nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFABET - BIAŁE BŁOTA SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.

 

Materiałów budowlanych (mbu)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

86-005

 

Białe Błota

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Betonowa

 

1

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 (52) 323 65 02

 

+48 (52) 323 65 08

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

office@prefabet-bb.com.pl

 

www.prefabet-bb.com.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

5540313627

 

091290814

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-06-03

Dariusz Kaczmarek

Prezes Zarządu

 

 

 

2015-06-03

Grzegorz Brzykcy

Wiceprezes Zarządu