pb.pl

2C PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA: Zmiany w akcjonariacie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

7

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-06-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2C PARTNERS S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany w akcjonariacie

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o wpłynięciu w dniu dzisiejszym następujących zawiadomień.
Pan Michał Owsiewski na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomił o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów oraz zmniejszeniu udziału poniżej 25 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 2C Partners SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka). W piśmie wskazano: Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem 2.000.000 akcji Spółki w drodze zawartej w dniu 22 czerwca 2015 r. umowy cywilnoprawnej. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zawarciem transakcji Pan Michał Owsiewski posiadał 4 730 000 akcji, co stanowiło 40,92% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4 730 000 głosów, co stanowiło 40,92% ogólnej liczby głosów. Z podmiotem powiązanym zaś posiadał łącznie 4 821 696 akcji, co stanowiło 41,71 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4 821 696 głosów, co stanowiło 41,71 % ogólnej liczby głosów. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po transakcji zbycia akcji Spółki Pan Michał Owsiewski posiada 2 730 000 akcji Spółki. co stanowi 23,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2 730 000 głosów, co stanowi 23,62% ogólnej liczby głosów. Z podmiotem powiązanym posiada łącznie 2 821 696 akcji, co stanowi 24,41 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2 821 696 głosów, co stanowi 24,41 % ogólnej liczby głosów. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: Nie dotyczy. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.
Ponadto Pan Michał Owsiewski, Członek Zarządu Emitenta, pismem złożonym w Spółce w dniu dzisiejszym w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi poinformował o transakcjach dokonanych przez osobę zobowiązaną. Wskazano, że:
- Pan Michał Owsiewski zbył 2 000 000 akcji Emitenta, transakcja dokonana na podstawie umowy cywilnoprawnej (darowizna) z dn. 22.06.2015 r., średnia cena 0,00 zł za walor, miejsce transakcji – inne, data transakcji 22.06.2015 r.
- Pan Michał Owsiewski sprzedał 789 akcji Emitenta po cenie 2,00 zł za walor, miejsce transakcji – rynek NewConnect, data transakcji 06.03.2015 r.
- podmiot powiązany sprzedał 3 000 akcji Emitenta po średniej cenie 1,99 zł za walor, transakcja sesyjna, miejsce transakcji – rynek NewConnect, data transakcji 06.03.2015 r.
- podmiot powiązany sprzedał 1 000 akcji Emitenta po cenie 2,00 zł za walor, transakcja sesyjna, miejsce transakcji – rynek NewConnect, data transakcji 12.03.2015 r.
- podmiot powiązany sprzedał 50 akcji Emitenta po cenie 2,00 zł za walor, transakcja sesyjna, miejsce transakcji – rynek NewConnect, data transakcji 13.03.2015 r.
- podmiot powiązany sprzedał 4 254 akcji Emitenta po średniej cenie 1,72 zł za walor, transakcja sesyjna, miejsce transakcji – rynek NewConnect, data transakcji 03.06.2015 r.
Wartość transakcji nie przekroczyła kwoty 5000 euro, na potrzeby zawiadomienia przyjęto dla darowizny wycenę po wartości rynkowej.
Oba pisma zostały opatrzone datą 23.06.2015 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie oraz Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2C PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

2C PARTNERS S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

03-812

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Kamionkowska

 

41 lok 1

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 22 428 23 46

 

+48 22 213 06 74

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

biuro@2cp.pl

 

www.2cp.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

951-218-42-78

 

140554425

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-06-25

Łukasz Tylec

Prezes Zarządu

Łukasz Tylec