pb.pl

STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA: – informacja o uchwałach podjętych w dniu 30 lipca 2015 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

45

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-07-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

STARHEDGE S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– informacja o uchwałach podjętych w dniu 30 lipca 2015 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A.

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło w dniu 30 lipca 2015 roku uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 30 lipca 2015 roku obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego rozpoczęcie miało miejsce w dniu 30 czerwca 2015 roku, zostały zakończone w wyniku omówienia wszystkich zagadnień przewidzianych porządkiem obrad.

Ponadto Zarząd informuje o odwołaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. w dniu 30 lipca 2015 roku ze składu Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Pana Mike Carlin, równocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. w dniu 30 lipca 2015 roku powołało nowego członka Rady Nadzorczej Starhedge S.A. w osobie Pana Tomasza Dobień.

Pan Tomasz Dobień – posiada wykształcenie średnie (technik meblarstwa). Od roku 1995 roku z jest wspólnikiem jak i osobą zarządzającą spółką zajmującą się produkcją mebli oraz wyrobów z drewna, która posiada stabilną pozycję rynkową oraz stałych odbiorców w kraju i zagranicą. Od 2014 roku Pan Tomasz Dobień pełni funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia Przedsiębiorców Powiatu Kępińskiego, gdzie swoimi działaniami wspiera i reprezentuje lokalnych przedsiębiorców w kontaktach z administracją oraz kontrahentami handlowymi. Przygotowuje i przeprowadza transakcje związane z zawieraniem umów grupowych dla przedsiębiorców w zakresie dostaw energii jak i zakupów, zmniejszając tym samym koszty działalności lokalnych przedsiębiorców i przyczyniając się do wzrostu ich efektywności. Posiada szerokie doświadczenie merytoryczne w zakresie pozyskiwania środków z dotacji unijnych.
Pan Tomasz Dobień, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej.

W tym miejscu w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 34/2015 z dnia 2 lipca 2015 roku Zarząd prezentuje notę biograficzną dotyczącą Członka Rady Nadzorczej Starhedge S.A. powołanego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku w osobie Pana Mariana Bolesława Litwinowicz.

Pan Marian Bolesław Litwinowicz - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - kierunek Prawo i Administracja. Od początku związany zawodowo z administracją państwową. Pełnił szereg specjalistycznych funkcji w tym: Sekretarza Komisji Sejmowej, Doradcy Głównego Inspektora Pracy, Zastępcy Dyrektora Działu Prawnego w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
W ramach Korpusu Służby Cywilnej Doradca Wicepremiera w Urzędzie Rady Ministrów od 1981 roku do 1987 a następnie Radca Wiceprezesa Rady Ministrów.
W latach 1981-1985 ekspert w zespole Biurza Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Gospodarczej. W latach 1995-1997 w czteroosobowych gronie ekspertów brał czynny udział w przygotowaniu i wdrożeniu reformy Centrum Administracyjno-Gospodarczego Rządu.
W latach 1997-2006 w Departamencie Ekonomicznym – w zapleczu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, przygotowywał opinie legislacyjne i merytoryczne związane z przekształceniami własnościowymi (restrukturyzacje i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa). Od szeregu lat jest niezależnym doradcą w obszarze spółek prawa handlowego oraz organizacji i zarządzania strukturami związanymi z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych. Uczestnik szeregu szkoleń specjalistycznych z zakresu prawa i administracji. Posiada uprawnienia do wykonywania i kierowania procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw.
Ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych i złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.
Pan Marian Litwinowicz zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej.
Zarząd dziękuje odwołanemu Członkowi Rady Nadzorczej Starhedge S.A. za dotychczasową współpracę.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku §5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

informacja o uchwałach podjętych 30072015 .pdf

Uchwały pojęte podczas ZWZA w dniu 30 lipca 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

STARHEDGE S.A.

 

Drzewny (drz)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

00-901

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Plac Defilad

 

1 p. XVII

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

22 620 31 76

 

22 654 11 75

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

biuro@starhedge.pl

 

www.starhedge.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

9260001337

 

970517930

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-07-31

Moshe Hayman

Członek Zarządu

Moshe Hayman