pb.pl

AGTES SPÓŁKA AKCYJNA: Zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

13

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-09-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGTES S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd AGTES S.A. informuje, iż w dniu 15 września 2015 roku otrzymał od Tonbo Investments LTD będącej akcjonariuszem Spółki zawiadomienie o następującej treści:

„Dotyczy: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce do poniżej 33%, 25%, 20%, 15% 10%, 5%

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późń. zm.),
Tonbo Investments LTD (dalej: „To”), iż łączny udział . w ogólnej liczbie głosów w AGTES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zmniejszył się i obecnie wynosi 0,0%.

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek sprzedaży 2.233.631 akcji co nastąpiło w związku z rozliczeniem w dniu 10 września 2015r. transakcji na podstawie umowy cywilno-prawnej poza rynkiem New Connect. W wyniku transakcji nastąpiło zejście poniżej progu 33%, 25%, 20%, 15%, 10%, 5% w ogólnej liczby głosów w WZ.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału To posiadało 2.233.631 akcji Spółki, stanowiących 35,17% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2.233.631 głosów, co stanowiło 35,17% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Liczba akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po zmianie udziału To posiada łącznie 0 akcji Spółki, stanowiących 0,0 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 0 głosów w Spółce, co stanowi 0 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ogólna liczba akcji Spółki w Spółce wynosi 6.350.000. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 6.350.000.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki.

Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGTES SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

AGTES S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

02-758

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Mangalia

 

4

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 22 550 09 36

 

+48 22 550 09 37

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

521-322-64-00

 

015329748

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-09-15

Tadeusz Jędras

Członek Zarządu