pb.pl

AGTES SPÓŁKA AKCYJNA: Zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

14

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-09-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGTES S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd AGTES S.A. informuje, iż w dniu 15 września 2015 roku otrzymał od Pana Kaliberda Andrii zawiadomienie o następującej treści:

„W trybie artykułu 69 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) zawiadamiam, iż w związku z rozliczeniem w dniu 10 września 2015r. transakcji nabycia 2.233.631 akcji Emitenta tj. spółki AGTES S.A. został przekroczony próg 5%, 10%, 15%, 20%, 25% i 33% ogólnej liczby głosów w WZ.

Nabycie nastąpiło na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Przed opisanym powyżej zdarzeniem nie posiadałem akcji Emitenta.

Po nabyciu akcji posiadam 2.233.631 sztuk akcji spółki AGTES S.A., co stanowi 35,17% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dają 2.233.631 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,17% ogólnej liczby głosów w WZ.

Jednocześnie informuję, iż nie ma podmiotów zależnych ode mnie będących w posiadaniu akcji AGTES S.A.

Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz
pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce AGTES S.A.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGTES SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

AGTES S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

02-758

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Mangalia

 

4

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 22 550 09 36

 

+48 22 550 09 37

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

521-322-64-00

 

015329748

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-09-15

Tadeusz Jędras

Członek Zarządu