pb.pl

MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 90% FTSE PGBI + 10% WIBID 1M
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe. Co najmniej 67% wartości aktywów stanowią obligacje Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego. Do 33% aktywów może być lokowane w papiery dłużne emitowane przez inne podmioty oraz w gotówkę. Wartość lokat w obligacje zagraniczne nie może przekraczać 30%.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,16
Najlepszy wynik: 22,32 zł
Najgorszy wynik: 9,95 zł