pb.pl

MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 50% WIBID 1M + 35% WIG20 + 15% mWIG40
Zasięg geograficzny: b.d.
Od 20% do 80% aktywów funduszu może być inwestowane w akcje. Pozostałe aktywa są inwestowane w dłużne papiery wartościowe. Do 10% aktywów może być lokowane w aktywa inne niż akcje, papiery wartościowe o stałym dochodzie i depozyty bankowe utrzymywane dla celów zarządzania płynnością. Max. 30% aktywów może być inwestowane w zagraniczne papiery wartościowe lub prawa majątkowe.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0,0001
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,1412
Najlepszy wynik: 9,19 zł
Najgorszy wynik: 5,01 zł