pb.pl

Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 25% WIG + 75% ICE BofAML Poland Government Index (G0PL)
Zasięg geograficzny: b.d.
Minimum 35% środków funduszu będzie lokowane w papiery emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, do 30% inwestowane będzie w akcje i inne instrumenty o podobnym charakterze oraz nie więcej niż 25% w papiery dłużne o wysokiej wiarygodności (w tym listy zastawne), inne niż emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
1,3621 wyjątkowo dobry
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,1761
Najlepszy wynik: 260,63 zł
Najgorszy wynik: 100,01 zł