pb.pl

AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBID 3M, pomniejszone o koszty zarządzania
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz może inwestować do 100% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, zaś udział dłużnych papierów wartościowych (w tym obligacji komunalnych i korporacyjnych) nie może przekraczać 50%. Do 100% środków może lokować w tytuły uczestnictwa funduszy pieniężnych i gotówkowych. Udział inwestycji w walucie obcej został ograniczony do 25% aktywów. Do 2% lokat mogą stanowić akcje, ale wyłącznie w przypadku konwersji obligacji korporacyjnych.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,5429 dobry
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,3392
Najlepszy wynik: 127,61 zł
Najgorszy wynik: 100,15 zł