pb.pl

AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 90% mWIG40 + 10% WIBID O/N, uwzględniający dochód z dywidend pomniejszone o koszty zarządzania
Zasięg geograficzny: b.d.
Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w udziałowe papiery wartościowe, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne. Fundusz nie inwestuje w spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Do 40% lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe a do 20% lokat - jednostki i tytuły innych funduszy inwestycyjnych.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,9458 bradzo dobry
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,0176
Najlepszy wynik: 143,87 zł
Najgorszy wynik: 96,27 zł