pb.pl

Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% indeks POLONIA
Zasięg geograficzny: b.d.
Nie mniej niż 70% WAN funduszu inwestowana jest w instrumenty dłużne, przede wszystkim bony skarbowe i obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Zarządzający może też lokować aktywa w akcje i obligacje zamienne na akcje, ale tylko wtedy, gdy istnieje przyrzeczenie ich odkupu.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,3529
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,1488
Najlepszy wynik: 36,88 zł
Najgorszy wynik: 21,90 zł