pb.pl

Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 30% WIG + 55% Treasury BondSpot Poland + 15% POLONIA
Zasięg geograficzny: b.d.
Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w udziałowe i wierzycielskie papiery wartościowe. Całkowita wartość lokat w papierach udziałowych nie będzie większa niż 40% wartości aktywów netto Funduszu. Całkowita wartość lokat w papiery wierzycielskie nie będzie mniejsza niż 60% wartości aktywów netto Funduszu.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,1592
Najlepszy wynik: 17,93 zł
Najgorszy wynik: 7,53 zł