pb.pl

BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2010-09-30 1.21
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana -12.32% -10.37% +1.68%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Min 75% aktywów fundusz lokuje w określone wierzytelności, papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne, prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności.