pb.pl

DEBITO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2009-11-06 0.05
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana -141.67% -90.91%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Min. 75% aktywów jest lokowane w wierzytelności, prawa do ich świadczeń i w papiery dłużne inkorporujące wierzytelności (osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) oraz papiery wartościowe, których emitentem, gwarantem lub poręczycielem jest Skarb Państwa RP lub państwa należącego do OECD. Do 25% aktywów funduszu jest lokowana w instrumenty rynku pieniężnego, fundusze rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.