pb.pl

Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 90% WIGdiv + 10% FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency
Zasięg geograficzny: b.d.
Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w udziałowe papiery wartościowe. Co najmniej połowę wartości portfela akcji stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIGdiv. Pozostała część środków lokowana jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,2711
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,0121
Najlepszy wynik: 158,06 zł
Najgorszy wynik: 95,76 zł