pb.pl

Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2010-09-30 214681.52
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +3.73% +37.20% +64.20%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Min 75% aktywów fundusz lokuje w określone wierzytelności, papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne, prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności.