pb.pl

BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 30% Barclays US Aggregate Bond Index + 30% Barclays Euro-Aggregate Bond Index + 13% S&P500 + 10% Euro Stoxx 50 + 10% WIBID O/N + 7% MSCI Emerging Markets
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz lokuje od 10% do 50% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Do 90% aktywów funduszu lokowane jest w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych. Do 20% środków funduszu może być inwestowane bezpośrednio w akcje, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje i kwity depozytowe. Do 45% aktywów funduszu może być inwestowane bezpośrednio w instrumenty o charakterze dłużnym.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,0039
Najlepszy wynik: 107,94 zł
Najgorszy wynik: 98,91 zł