pb.pl

BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów (BNP Paribas Parasol SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz nie posiada ustalonych, stałych limitów alokacji środków w poszczególne kategorie lokat. Może inwestować do 100% aktywów w instrumenty udziałowe, dłużne, depozyty lub instrumenty finansowe oparte o inne klasy aktywów. Polityka aktywnej alokacji funduszu polega na: zmianie proporcji między lokatami w różne klasy aktywów, a także w ramach poszczególnych klas aktywów oraz na zmianie proporcji między lokatami w instrumenty podmiotów zagranicznych i krajowych.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 116,20 zł
Najgorszy wynik: 102,08 zł