PKO Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-07-22 125.34 +0.40%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.40% -0.66% +7.23% +6.46% +22.87%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Całkowita wartość inwestycji Funduszu w instrumenty dłużne dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu nie może być mniejsza niż 30% wartości aktywów Funduszu. Fundusz może też lokować swoje aktywa w akcje dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu oraz w prawa wynikające z tych akcji. Całkowita wartość tych inwestycji nie może przekraczać 70% wartości aktywów Funduszu.