PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-09-15 127.51 -0.44%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana -0.44% +2.11% +6.01% +21.04% +22.14%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Całkowita wartość inwestycji Funduszu w instrumenty dłużne dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu nie może być mniejsza niż 30% wartości aktywów Funduszu. Fundusz może też lokować swoje aktywa w akcje dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu oraz w prawa wynikające z tych akcji. Całkowita wartość tych inwestycji nie może przekraczać 70% wartości aktywów Funduszu.