pb.pl

PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2015-07-24 129.00 -1.16%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana -1.16% -0.94% +2.96% +20.06% +15.02%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Całkowita wartość inwestycji Funduszu w instrumenty dłużne dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu nie może być mniejsza niż 30% wartości aktywów Funduszu. Fundusz może też lokować swoje aktywa w akcje dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu oraz w prawa wynikające z tych akcji. Całkowita wartość tych inwestycji nie może przekraczać 70% wartości aktywów Funduszu.