PKO Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-07-10 124.16 -0.66%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana -0.66% -2.07% +8.02% +4.02% +24.38%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Całkowita wartość inwestycji Funduszu w instrumenty dłużne dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu nie może być mniejsza niż 30% wartości aktywów Funduszu. Fundusz może też lokować swoje aktywa w akcje dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu oraz w prawa wynikające z tych akcji. Całkowita wartość tych inwestycji nie może przekraczać 70% wartości aktywów Funduszu.