PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2015-07-01 129.25 -0.74%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana -0.74% -2.14% +3.29% +18.24% +19.59%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Całkowita wartość inwestycji Funduszu w instrumenty dłużne dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu nie może być mniejsza niż 30% wartości aktywów Funduszu. Fundusz może też lokować swoje aktywa w akcje dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu oraz w prawa wynikające z tych akcji. Całkowita wartość tych inwestycji nie może przekraczać 70% wartości aktywów Funduszu.