PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2015-01-29 128.32 +0.58%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.58% +1.53% +4.31% +17.96% +18.74%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Całkowita wartość inwestycji Funduszu w instrumenty dłużne dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu nie może być mniejsza niż 30% wartości aktywów Funduszu. Fundusz może też lokować swoje aktywa w akcje dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu oraz w prawa wynikające z tych akcji. Całkowita wartość tych inwestycji nie może przekraczać 70% wartości aktywów Funduszu.