pb.pl

PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% Merrill Lynch Polish Governments
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz lokuje swoje aktywa w instrumenty dłużne dopuszczone do publicznego obrotu oraz instrumenty dłużne niedopuszczone do publicznego Min. 66% aktywów funduszu jest inwestowana w instrumenty dłużne będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat Fundusz będzie nie niższy niż 2 lata. Pozostałe środki mogą być lokowane min. w instrumenty pochodne oraz fundusz może udzielać pożyczek na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (łączna wartość pożyczek nie może przekroczyć 30% aktywów funduszu).

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,327
Najlepszy wynik: 219,54 zł
Najgorszy wynik: 99,16 zł