pb.pl

Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 80% WIG + 10% MSCI Europe + 10% WIBID 1M
Zasięg geograficzny: b.d.
Aktywa funduszu lokowane są przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym i muszą one stanowić nie mniej niż 80% wartości aktywów funduszu. Do 20% aktywów może być lokowane w pozostałe instrumenty finansowe. Udział lokat zagranicznych nie może przekroczyć 33% aktywów funduszu.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,845 bradzo dobry
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,0026
Najlepszy wynik: 67,63 zł
Najgorszy wynik: 9,93 zł