Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Pieniężny

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-08-27 182.59 +0.09%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.09% +0.29% +2.39% +10.92% +20.43%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Aktywa funduszu są lokowane głównie w denominowane w walucie polskiej dłużne papiery wartościowe, dla których termin wykupu nie przekracza jednego roku. Papiery wierzycielskie i inne instrumenty rynku pieniężnego powinny stanowić powyżej 80% wartości aktywów, akcje i certyfikaty inwestycyjne nie mogą stanowić więcej niż 10% aktywów, Fundusz może lokować w jednostki uczestnictwa innych otwartych funduszy inwestycyjnych.