pb.pl

Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Pieniężny

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2015-08-28 185.28 +0.01%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.01% +0.13% +1.47% +7.75% +17.14%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Aktywa funduszu są lokowane głównie w denominowane w walucie polskiej dłużne papiery wartościowe, dla których termin wykupu nie przekracza jednego roku. Papiery wierzycielskie i inne instrumenty rynku pieniężnego powinny stanowić powyżej 80% wartości aktywów, akcje i certyfikaty inwestycyjne nie mogą stanowić więcej niż 10% aktywów, Fundusz może lokować w jednostki uczestnictwa innych otwartych funduszy inwestycyjnych.