pb.pl

Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Pieniężny

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2015-07-30 185.10 +0.05%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.05% +0.18% +1.64% +8.07% +17.44%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Aktywa funduszu są lokowane głównie w denominowane w walucie polskiej dłużne papiery wartościowe, dla których termin wykupu nie przekracza jednego roku. Papiery wierzycielskie i inne instrumenty rynku pieniężnego powinny stanowić powyżej 80% wartości aktywów, akcje i certyfikaty inwestycyjne nie mogą stanowić więcej niż 10% aktywów, Fundusz może lokować w jednostki uczestnictwa innych otwartych funduszy inwestycyjnych.