Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Pieniężny

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-11-26 183.61 +0.04%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.04% +0.16% +2.33% +10.32% +19.83%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Aktywa funduszu są lokowane głównie w denominowane w walucie polskiej dłużne papiery wartościowe, dla których termin wykupu nie przekracza jednego roku. Papiery wierzycielskie i inne instrumenty rynku pieniężnego powinny stanowić powyżej 80% wartości aktywów, akcje i certyfikaty inwestycyjne nie mogą stanowić więcej niż 10% aktywów, Fundusz może lokować w jednostki uczestnictwa innych otwartych funduszy inwestycyjnych.