pb.pl
0,8950 zł
-1,65% -0,0150 zł
Ceramika Nowa Gala SA (CNG)

Wyniki finansowe - NOWAGALA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 38 259 44 148 30 928 39 347
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 701 -4 374 -6 370 -878
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 342 -4 837 -6 716 -1 389
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -4 530 -5 075 -8 327 -1 168
Amortyzacja (tys. zł) 3 557 3 405 3 760 3 863
EBITDA (tys. zł) -144 -969 -2 610 2 985
Aktywa (tys. zł) 245 589 230 067 214 349 222 034
Kapitał własny (tys. zł)* 162 242 157 176 148 846 146 820
Liczba akcji (tys. szt.) 46 893,621 46 893,621 46 893,621 46 893,621
Zysk na akcję (zł) -0,097 -0,108 -0,178 -0,025
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,460 3,352 3,174 3,131
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej