pb.pl
2,0750 zł
-9,78% -0,2250 zł
Idea Bank (IDA)

Wyniki finansowe - IDEABANK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 278 964 304 097 268 676 287 614
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 135 155 120 686 165 157 63 240
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 280 681 286 651 424 159 224 208
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 67 237 77 558 150 004 54 397
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 51 154 53 883 97 432 36 239
Amortyzacja (tys. zł) 11 105 10 945 10 884 8 151
Aktywa (tys. zł) 22 277 475 22 856 003 23 344 301 23 690 394
Kapitał własny (tys. zł)* 2 519 445 2 588 011 2 702 675 2 522 226
Liczba akcji (tys. szt.) 78 401,981 78 401,981 78 401,981 78 401,981
Wartość księgowa na akcję (zł) 32,135 33,010 34,472 32,170
Zysk na akcję (zł) 0,652 0,687 1,243 0,462
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej