pb.pl
0,9900 zł
-6,60% -0,0700 zł
AWBUD SA (AWB)

Wyniki finansowe - AWBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2008 I Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 18 123 12 590
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -322 252
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -135 7
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 33 -321
Amortyzacja (tys. zł) 0 205
EBITDA (tys. zł) -322 457
Aktywa (tys. zł) 41 313 38 444
Kapitał własny (tys. zł)* 10 534 11 296
Liczba akcji (tys. szt.) 12 150,000 12 150,000
Zysk na akcję (zł) 0,003 -0,026
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,867 0,930
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej