pb.pl
3,8000 zł
2,15% 0,0800 zł
INTERFERIE SA (INF)

Wyniki finansowe - INTERFERI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2009 II Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 8 587 10 869
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -765 725
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 869 1 105
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 603 839
Amortyzacja (tys. zł) 983 1 370
EBITDA (tys. zł) 218 2 095
Aktywa (tys. zł) 0 0
Kapitał własny (tys. zł)* 0 0
Liczba akcji (tys. szt.) 14 564,200 14 564,200
Zysk na akcję (zł) -0,110 0,058
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 0,000
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej