pb.pl
97,6200 zł
-3,20% -3,2300 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Wyniki finansowe - PEKAO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 1 369 470 1 353 216 1 338 188 1 382 257
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 582 260 636 862 689 289 666 331
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 1 747 500 1 801 436 1 999 929 1 734 111
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 532 606 728 660 883 725 638 105
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 438 364 573 396 690 513 520 654
Amortyzacja (tys. zł) 84 808 85 793 85 677 85 037
Aktywa (tys. zł) 168 785 567 159 694 531 166 012 283 163 252 701
Kapitał własny (tys. zł)* 23 408 229 24 037 656 22 185 685 22 724 468
Liczba akcji (tys. szt.) 262 470,034 262 470,034 262 470,034 262 470,034
Wartość księgowa na akcję (zł) 89,184 91,582 84,527 86,579
Zysk na akcję (zł) 1,670 2,185 2,631 1,984
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej