pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PKOBP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 2 781 000 2 825 000 2 750 000 2 837 000
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 1 018 000 1 010 000 972 000 1 010 000
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 3 079 000 3 163 000 3 113 000 3 245 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 202 000 1 120 000 1 076 000 1 239 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 902 000 820 000 757 000 933 000
Amortyzacja (tys. zł) 211 000 213 000 206 000 201 000
Aktywa (tys. zł) 289 961 000 296 912 000 295 095 000 298 667 000
Kapitał własny (tys. zł)* 35 352 000 36 267 000 36 569 000 36 788 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 28,282 29,014 29,255 29,430
Zysk na akcję (zł) 0,722 0,656 0,606 0,746
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej