pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PKOBP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 2 693 000 2 781 000 2 825 000 2 748 000
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 961 000 1 018 000 1 010 000 972 000
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 2 955 000 3 079 000 3 163 000 3 107 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 137 000 1 202 000 1 120 000 1 076 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 857 000 902 000 820 000 757 000
Amortyzacja (tys. zł) 211 000 211 000 213 000 206 000
Aktywa (tys. zł) 286 389 000 289 961 000 296 912 000 295 095 000
Kapitał własny (tys. zł)* 34 352 000 35 352 000 36 267 000 36 569 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 27,482 28,282 29,014 29,255
Zysk na akcję (zł) 0,686 0,722 0,656 0,606
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej