pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PKOBP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 2 461 000 2 518 000 2 595 000 2 620 000
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 912 000 897 000 927 000 929 000
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 3 113 000 2 864 000 2 870 000 2 896 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 136 000 1 034 000 815 000 790 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 873 000 769 000 593 000 525 000
Amortyzacja (tys. zł) 203 000 198 000 209 000 209 000
Aktywa (tys. zł) 272 442 089 275 607 790 285 573 000 288 516 000
Kapitał własny (tys. zł)* 31 610 093 32 336 663 32 585 000 33 349 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 25,288 25,869 26,068 26,679
Zysk na akcję (zł) 0,698 0,615 0,474 0,420
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej