pb.pl

Wyniki finansowe - PLASTBOX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 41 399 53 187 58 682 55 397
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -246 3 083 3 354 3 527
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -275 2 883 2 601 4 501
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -155 2 456 1 829 3 647
Amortyzacja (tys. zł) 2 432 3 154 3 470 2 743
EBITDA (tys. zł) 2 186 6 237 6 824 6 270
Aktywa (tys. zł) 202 029 213 933 217 544 215 134
Kapitał własny (tys. zł)* 72 572 75 732 77 705 84 690
Liczba akcji (tys. szt.) 41 941,035 41 941,035 41 941,035 41 941,035
Zysk na akcję (zł) -0,004 0,059 0,044 0,087
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,730 1,806 1,853 2,019
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej