pb.pl
37,7300 zł
-0,05% -0,0200 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PZU

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Składka na udziale własnym (tys. zł) 5 667 000 5 629 000 5 592 000 5 742 000
Przychody z lokat (tys. zł) 2 738 000 2 636 000 3 021 000 2 624 000
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys. zł) 507 000 394 000 182 000 324 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 005 000 1 934 000 1 487 000 1 613 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 007 000 781 000 747 000 734 000
Aktywa (tys. zł) 320 117 000 328 554 000 337 625 000 340 079 000
Kapitał własny (tys. zł)* 14 169 000 14 925 000 15 798 000 14 311 000
Liczba akcji (tys. zł) 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000
Zysk na akcję (tys. zł) 1,166 0,904 0,865 0,850
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,408 17,284 18,295 16,573
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej