pb.pl

Wyniki finansowe - WISTIL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 76 238 68 115 64 269 57 347
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 174 3 013 1 092 -437
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 248 2 941 1 342 -772
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 613 2 520 952 -885
Amortyzacja (tys. zł) 4 282 3 796 3 851 3 390
EBITDA (tys. zł) 8 456 6 809 4 943 2 953
Aktywa (tys. zł) 223 809 229 486 231 691 230 814
Kapitał własny (tys. zł)* 129 277 131 797 132 776 131 891
Liczba akcji (tys. szt.) 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000
Zysk na akcję (zł) 3,613 2,520 0,952 -0,885
Wartość księgowa na akcję (zł) 129,277 131,797 132,776 131,891
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej