pb.pl

Wyniki finansowe - OTMUCHOW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 52 789 51 990 61 049 52 597
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 299 -1 978 -1 776 740
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -262 -2 431 -2 239 245
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 890 -2 309 -2 097 222
Amortyzacja (tys. zł) 3 164 1 871 2 991 3 148
EBITDA (tys. zł) 3 463 -107 1 215 3 888
Aktywa (tys. zł) 232 420 217 451 206 687 205 871
Kapitał własny (tys. zł)* 105 557 109 278 101 025 101 211
Liczba akcji (tys. szt.) 12 748,250 12 748,250 12 748,250 12 748,250
Zysk na akcję (zł) 0,070 -0,181 -0,164 0,017
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,280 8,572 7,925 7,939
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej