pb.pl

Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 25% WIG + 75% WIBID 6M, pomniejszone o koszty zarządzania
Zasięg geograficzny: b.d.
Do 40% aktywów funduszu może być inwestowana w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru lub kwity depozytowe. Pozostałe aktywa lokowane są w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe i listy zastawne, a także w depozyty bankowe i instrumenty pochodne. Proporcje określane są na podstawie oceny sytuacji rynkowej.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,0365
Najlepszy wynik: 234,11 zł
Najgorszy wynik: 100,00 zł