pb.pl

GAMMA Stabilny (GAMMA FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 50% Bloomberg/Poland Local Sovereign + 20% WIBID 3M + 15% WIG20 + 12% mWIG40 + 3% EuroStoxx 50; pomniejszone o koszty stałe (w tym koszty zarządzania)
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz może inwestować nie więcej niż 50 % wartości aktywów w akcje. Nie mniej niż 50% aktywów stanowić będą dłużne papiery wartościowe. Fundusz może lokować swoje aktywa min. w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, dopuszczone do obrotu na terytorium RP lub na zagranicznym rynku regulowanym oraz w wierzytelności pieniężne o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,4129
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,0209
Najlepszy wynik: 264,50 zł
Najgorszy wynik: 100,25 zł