NN (L) Total Return (NN SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBOR 1Y + 4%
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz inwestuje w szeroki wachlarz klas aktywów, dążąc do uzyskania dodatniej stopy zwrotu bez względu na koniunkturę na rynkach finansowych. Instrumenty dłużne mogą stanowić od 0% do 100% lokat funduszu, a instrumenty udziałowe do 50% lokat. Elastyczność procesu inwestycyjnego ma na celu osiąganie stopy zwrotu przekraczającej w pełnym cyklu inwestycyjnym (tj. 3 do 5 lat) średniorocznie stopę WIBOR 1M powiększoną o 4 punkty procentowe.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 104,10 zł
Najgorszy wynik: 94,11 zł