Opera Avista.pl (Opera FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Od 70% do 100% aktywów subfundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Pozostała część lokowana w fundusze inwestycyjne i depozyty. W portfelu znajdą się zarówno instrumenty emitowane przez Skarb Państwa jak i przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz instrumenty z krajów UE, USA, Kanady, Japonii, Szwajcarii, Norwegii, Turcji, Nowej Zelandii oraz Australii denominowane w różnych walutach.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,1873
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,1107
Najlepszy wynik: 18,96 zł
Najgorszy wynik: 10,01 zł