8,2500 zł
-6,78% -0,6000 zł
ALDA SA (ALD)

Wyniki finansowe - ALDA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 706 4 265 4 406 4 532
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 99 -209 61 36
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 74 -441 11 1
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 74 -450 11 1
Amortyzacja (tys. zł) 77 78 79 78
EBITDA (tys. zł) 176 -131 140 114
Aktywa (tys. zł) 9 799 9 633 10 194 9 308
Kapitał własny (tys. zł)* 4 135 3 746 3 757 3 758
Liczba akcji (tys. szt.) 2 293,600 2 293,600 2 293,600 2 293,600
Zysk na akcję (zł) 0,032 -0,196 0,005 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,803 1,633 1,638 1,638
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej