140,4000 zł
1,15% 1,6000 zł
Dom Development SA (DOM)

Wyniki finansowe - DOMDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2003 IV Q 2004
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0
Aktywa (tys. zł) 322 550 419 789
Kapitał własny (tys. zł)* 70 631 76 525
Liczba akcji (tys. szt.) 21 344,490 21 344,490
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,309 3,585
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej