pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ELZAB

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2002 I Q 2003 II Q 2003 III Q 2003
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 13 581 26 709 29 068 25 262
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 389 499 -215 494
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -888 159 -3 491 568
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 435 -73 -3 608 304
Amortyzacja (tys. zł) 546 1 439 4 108 1 231
EBITDA (tys. zł) 935 1 938 3 893 1 725
Aktywa (tys. zł) 68 004 70 348 64 447 57 576
Kapitał własny (tys. zł)* 33 979 34 909 28 834 29 138
Liczba akcji (tys. szt.) 12 547,607 12 547,607 12 547,607 12 547,607
Zysk na akcję (zł) 0,114 -0,006 -0,288 0,024
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,708 2,782 2,298 2,322
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej