pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ELZAB

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 27 169 29 479 21 870 27 206
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 823 -575 -2 385 2 244
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 917 -6 033 -3 896 2 741
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 770 -5 929 -3 967 2 614
Amortyzacja (tys. zł) 1 270 1 334 1 451 1 516
EBITDA (tys. zł) 2 093 759 -934 3 760
Aktywa (tys. zł) 189 977 200 973 201 997 204 054
Kapitał własny (tys. zł)* 90 469 84 516 80 548 83 211
Liczba akcji (tys. szt.) 16 137,045 16 137,045 16 137,045 16 137,045
Zysk na akcję (zł) -0,110 -0,367 -0,246 0,162
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,606 5,237 4,991 5,157
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej