pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ELZAB

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2000 IV Q 2000 I Q 2001 II Q 2001
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 16 292 13 435
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 154 -2 654
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 -1 203 -3 916
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 -1 150 -2 994
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 1 062 1 049
EBITDA (tys. zł) 0 0 1 216 -1 605
Aktywa (tys. zł) 96 789 92 031 84 976 72 024
Kapitał własny (tys. zł)* 50 535 39 347 38 299 32 162
Liczba akcji (tys. szt.) 12 547,607 12 547,607 12 547,607 12 547,607
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 -0,092 -0,239
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,027 3,136 3,052 2,563
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej