pb.pl
26,3000 zł
0,38% 0,1000 zł
NEWAG S.A. (NWG)

Wyniki finansowe - NEWAG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 168 960 338 336 119 488 255 678
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 926 35 696 762 24 473
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 390 33 207 -2 146 21 922
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 077 28 221 -2 550 15 901
Amortyzacja (tys. zł) 8 594 8 716 8 488 9 510
EBITDA (tys. zł) 14 520 44 412 9 250 33 983
Aktywa (tys. zł) 1 017 165 1 001 771 1 012 371 1 009 182
Kapitał własny (tys. zł)* 375 369 403 486 400 997 415 849
Liczba akcji (tys. szt.) 45 000,001 45 000,001 45 000,001 45 000,001
Zysk na akcję (zł) 0,046 0,627 -0,057 0,353
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,342 8,966 8,911 9,241
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej